Xuất bản thông tin

null Vĩnh Thạnh: Thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Vĩnh Thạnh: Thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Mô hình “Ngày không hẹn” được UBND xã Vĩnh Thạnh triển khai thực hiện từ đầu năm 2024. Với mô hình này, khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã vào ngày thực hiện mô hình, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được xử lý và trả kết quả ngay trong ngày thay vì phải mất nhiều ngày hơn theo quy định.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn thủ tục hành chính

 cho ngời dân

Mô hình được thực hiện vào ngày thứ hai hàng tuần và được triển khai đối với các lĩnh vực: Tư pháp, Lao động - TBXH, Văn phòng, Địa chính. Từ khi triển khai mô hình đến nay, tinh thần trách nhiệm phục vụ và làm việc của các công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được nâng lên, thực hiện đúng mục tiêu “Làm hết việc, không hết giờ”. Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã bố trí 05 cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa cùng với các cán bộ hỗ trợ thủ tục hành chính; phân công lãnh đạo trực để kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho người dân trong các ngày thực hiện mô hình.

Định kỳ hàng tuần UBND xã tổ chức họp bộ phận Một cửa để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, từ đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót. Bên cạnh đó, để tạo hiệu ứng tốt khi triển khai mô hình “Ngày không hẹn”, UBND xã Vĩnh Thạnh đã tăng cường công tác tuyên truyền để đông đảo người dân biết. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, dữ liệu từng bước được số hóa, chuyển dần từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Xã cũng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ để người dân biết, sử dụng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công tỉnh, từng bước nâng tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Đội văn minh công sở thực hiện mô hình “Công dân không viết”

Từ khi triển khai mô hình, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định. Số đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân giảm rõ rệt. Người dân phấn khởi, hài lòng, tin tưởng vào những đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” không chỉ nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với Nhân dân, đem lại sự hài lòng cho người dân. Đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân./.

Thanh Sang (Đài Truyền thanh xã Vĩnh Thạnh)