Công khai 19 lĩnh vực theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2005

               CÔNG KHAI 19 LĨNH VỰC THEO LUẬT PCTN NĂM 2005

STT

Tên lĩnh vực

Trích yếu văn bản

Ghi chú

01

Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản

Quyết định số 04/QĐ.TCKH ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, về việc công bố công khai tài sản công năm 2019. (TC-KH)

Tải về

02

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Biên bản  ngày 25/12/2019 của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất, v/v họp dân công bố quyết định thu hồi và QĐ phê duyệt phương án bồi thường và trao QĐ thu hồi đất và QĐ bồi thường cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng khi thực hiện công trình Đường Đ9 nối dài Trung tâm xã Vĩnh Thạnh; hạng mục: bồi thường, xây dựng (Ban QLDA & PTQĐ)

Tải về

03

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước

Quyết định số 603/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện, về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018. (TCKH)

Tải về

04

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước

Quyết định số 46/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện, về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Lấp Vò. (TCKH)

Tải về

05

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất

Quyết định số 191/QĐ.UBND.NĐ ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lấp Vò. (TNMT)

Tải về

06

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất

Quyết định số 16/QĐ-UBND-NĐ ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lấp Vò (TNMT)

Tải về

07

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế

Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.(PYTe)

Tải về

08

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Báo cáo 212/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, kết quả thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 48-TB-TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII. (P.NV)

Tải về

09

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Quyết định 1630/QĐ-UBND-HC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp, v/v giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp năm 2019. (P.NV)

10. Quyết định 1441/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2018 của UBND Huyện

Tải về

10

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Quyết định 1441/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2018 của UBND Huyện Lấp Vò, v/v giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Huyện năm 2019. (P.NV)

Tải về

11

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Quyết định 1252/QĐ-UBND-HC ngày 03/12/2018 của UBND Huyện Lấp Vò, giao biên chế công chức hành chính cho phòng nông nghiệp và PTNT trực thuộc UBND huyện Lấp Vò. (P.NV)

Tải về

12

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Huyện Lấp Vò, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Huyện và UBND xã, Thị trấn giai đoạn 2017-2020. (P.NV)

Tải về

13

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 4/3/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý I/2019. (Thanh tra)

Tải về

14

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 20/6/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý II, 06 tháng đầu năm 2019. (Thanh tra)

Tải về

15

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 18/9/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý III, 09 tháng đầu năm 2019. (Thanh tra)

Tải về

16

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019. (Thanh tra)

Tải về

17

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 19/11/2019 của UBND Huyện Lấp Vò, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2019. (Thanh tra)

Tải về