Danh sách cán bộ, công chức cấp xã

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

XÃ ĐỊNH AN

1

Phạm Văn Châu

CT. UBND

2773665010

phamvanchauca@gmail.com

2

Lê Tấn Phong

PCT.UBND

2773665010

letanphong1978@gmail.com

3

Lương Thị Thắm Tươi

PCT.UBND

2773665010

luongthithamtuoi@gmail.com

4

Cao Văn Cường Em

CC.PV-TK

2773665010

cuongcao1983vp@gmail.com

5

Cao Thị Tuyết

CC.TP-HT

2773665010

caothituyetdinhan@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ngọc Nhớ

CC.TKC-KT

2773665010

ngocnhonho1986@gmail.com

7

Mai Quốc Thịnh

CC.ĐCXDNNMT

2773665010

thinhbqldalapvo@gmail.com

XÃ ĐỊNH YÊN

8

Mai Thành Lập

Chủ tịch UBND

 

mtlap.hlvo@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Văn Sang

Phó Chủ tịch UBND

0942.221.863

nvsang.hlvo@dongthap.gov.vn;

10

Huỳnh Thị Kim Cương

Phó Chủ tịch UBND

0916.133.483

htkcuong.hlvo@dongthap.gov.vn;
kcuong.had@gmail.com

11

Trần Văn Hùng

Văn hóa - Xã hội

0918.823.405

tranminhdungdy@gmail.com;
tvhung.hlvo@dongthap.gov.vn

12

Đoàn Hồng Nga

Văn phòng - Thống kê

0987.102.910

doanhoangngadhhc@gmail.com;
dhnga.hlvo@dongthap.gov.vn

13

Nguyễn Trường Vũ

Tư pháp - Hộ tịch

0939.776.030

tpdinhyen@gmail.com;
ntvu.hlvo@dongthap.gov.vn

14

Nguyễn Ngọc Cổn

Địa chính-NN-XD&MT

0918.365.282

dia9dy@gmail.com;
nnco.hlvo@dongthap.gov.vn

15

Kiều Minh Tấn

Địa chính-NN-XD&MT

0919.545.465

kieuminhtan1980@gmail.com;
kmtan.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ LONG HƯNG A

16

Nguyễn Dung Thạch

Chủ tịch

0914862566

ndthach.hlvo@dongthap.gov.vn
nguyendungthachlha@gmail.com

17

Trần Công Danh

Phó Chủ tịch

0907505465

tcdanh.hlvo@dongthap.gov.vn
danhlonghunga@gmail.com

18

Nguyễn Tấn Thanh

CC VHXH

0907017236

ntthanh.hlvo@dongthap.gov.vn
tanthanh.dongthap@gmail.com

19

Trần Nguyễn Thùy Nhi

CC TPHT

0917268102

tntnhi.hlvo@dongthap.gov.vn
tntnhi2012@gmail.com

20

Nguyễn Tuyên

CC VPTK

0939162266

ntuyen.hlvo@dongthap.gov.vn
nguyentuyen.longhunga@gmail.com

21

Lê Ngọc An

CC VPTK

0937797739

lnan.hlvo@dongthap.gov.vn
phuckhangan.lha@gmail.com

22

Võ Thị Thanh Thúy

CC TCKT

0775125688

vttthuy.hlvo@dongthap.gov.vn
thuytkt2013@gmial.com

XÃ LONG HƯNG B

23

Mai Văn Miên

Chủ tịch UBND xã

0939845072

mvmien@gmail.com
mvmien.hlvo@dongthap.gov.vn

24

Lê Phước Sang

Phó Chủ tịch UBND xã

0939188311

lpsang1980@gmail.com
lpsang.hlvo@dongthap.gov.vn

25

Bùi Thị Mỹ An

CC. VP-TK

0975995740

anlele90@gmail.com
btman.hlvo@dongthap.gov.vn

26

Nguyễn Thanh Hiền

CC. TP-HT

0915068059

hienlonghunga@gmail.com
nguyenthanhhien.hlvo@dongthap.gov.vn

27

Nguyễn Hữu Nam

CC. ĐC-NN-XD-MT

0775129668

nguyenhuunam098@gmail.com
nguyenhuunam.hlvo@dongthap.gov.vn

28

Nguyễn Ngọc Phượng

CC. ĐC-NN-XD-MT

0939491112

phuong.lhb.hlvo@gmail.com
nnphuong.hlvo@dongthap.gov.vn

29

Lê Chí Tâm

CC. ĐC-NN-XD-MT

0939491131

lctam1709@gmail.com
lctam.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ VĨNH THẠNH

30

Trương Văn Chúng

CT.UBND

2773605113

tvchung.hlvo@dongthap.gov.vn.
chungptphlvo@gmail.com

31

Lê Văn Lợi

PCT.UBND

907388331

 lvloi.hlvo@dongthap.gov.vn.
 levanloivt71@gmail.com

32

Lê Văn Phước

CC TP-HT

0912913138

Thư điện tử: lvphuoc.hlvo@dongthap.gov.vn.
Địa chỉ Email:  xdvt1984@gmail.com

33

Phạm Văn Việt

CC ĐC-NN-XD-MT

0939845255

Thư điện tử: pvviet.hlvo@dongthap.gov.vn
Địa chỉ mail: phamviet5.1977@gmail.com

34

Trần Thị Thùy Dương

CC VH-XH

0931013290

Thư điện tử: tttduong.hlvo@dongthap.gov.vn
Địa chỉ mail: hanhphucngan.2906@gmail.com

35

Phạm Thị Mạnh Duy

CC TC-KT

0942770433

Thư điện tử: ntmduy.hlvo@dongthap.gov.vn
Địa chỉ mail: nguyenthimanhduy1984@gmail.com

36

Phạm Quốc Khánh

CC VH-XH

0939516712

Thư điện tử: pqkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn
Địa chỉ mail: manudt116@gmail.com

XÃ BÌNH THÀNH

37

Phạm Văn Cảnh

Chủ tịch UBND

 

pvcanh.hlvo@dongthap.gov.vn

38

Trần Thị Kim Ngân

PCT UBND

987102826

kimngan.binhthanh@gmail.com
ttkngan.hlvo@dongthap.gov.vn

39

Diệp Văn Lịnh

PCT UBND

988390552

linhbinhthanhgtxd552@gmail.com
dvlinh.hlvo@dongthap.gov.vn

40

Đàm Út Thiêm

CC VP-TK

986180210

utthiem1982@gmail.com
duthiem.hlvo@dongthap.gov.vn

41

Phan Thị Thu Thắm

CC TP-HT

983989083

thutham.binhthanh@gmail.com
ptttham.hlvo@dongthap.gov.vn

42

Châu Hoàng Khanh

CC TP-HT

909319984

chauhoangkhanh2017@gmail.com
chkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn

43

Lê Thị Mỹ Hoàng

CC VHXH

945484843

myhoang.bt@gmail.com
ltmhoang.hlvo@dongthap.gov.vn

44

Trần Thị Mỹ Ngọc

CC VHXH

906848826

tranthimyngoc260986@gmail.com
tranthimyngoc.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ BÌNH THẠNH TRUNG

45

Lê Văn Hợp

Chủ tịch

 

levanhop.hlvo@dongthap.gov.vn

46

Nguyễn Thị Kim Lành

Phó Chủ tịch

 

ntklanh.hlvo@dongthap.gov.vn

47

Trần Duy Linh

CC. Văn phòng - Thống kê

0982288900

linhluntp@gmail.com tdlinh.hlvo@dongthap.gov.vn

48

Mai Văn Hải

CC. Tư pháp - Hộ tịch

0919465699

mvhaibtt@gmail.com mvhai.hlvo@dongthap.gov.vn

49

Nguyễn Hoàng Phúc

CC. Địa chính - NN - XD - MT

0964589514

hoangphucdcbtt@gmail.com nhphuc.hlvo@dongthap.gov.vn

50

Nguyễn Thị Huỳnh Nga

CC. Văn phòng - Thống kê

0907100163

huynhngabtt2020@gmail.com nthnga.hlvo@dongthap.gov.vn

51

Nguyễn Thị Kim Lành

CC. Tài chính - Kế toán

0919924986

kimlanh1971@gmail.com ntklanh.hlvo@dongthap.gov.vn

THỊ TRẤN LẤP VÒ

52

Phạm Thị Cẩm Duyên

BT- CT UBND

0988662366

ptcduyen@gmail.com
ptcduyen,hlvo@dongthap.gov.vn

53

Đặng Thanh Bình

PCT UBND

0949696454

thonglinh040411@gmail.com
dtbinh,hlvo@dongthap.gov.vn

54

Lê Việt Thái

CC. ĐC-XD-ĐT-MT

0912665225

vietthai.hlvo@gmail.com
lvthai,hlvo@dongthap.gov.vn

55

Phạm Thị Trúc Hà

CC. VH-XH

0814101029

phamtrucha9@gmail.com
pttha.hlvo@dongthap.gov.vn

56

Nguyễn Thị Mộng Tiền

CC.VPTK

0772166151

mongtien2711dt@gmail.com
ntmtien.hlvo@dongthap.gov.vn

57

Nguyễn Thị Huệ

CC TCKT

0949150765

nguyenthihue.dy@gmail.com
nguyenthihue.hlvo@dongthap.gov.vn

58

Nguyễn Phú Toàn

CC. VH-XH

0909119332

nguyenphutoan1967@gmail.com
nptoan.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ TÂN MỸ

59

Mai Ngọc Minh Phúc

Chủ tịch UBND xã

0916 845 133

phucmai.lv@gmail.com
mnmphuc.hlvo@dongthap.gov.vn

60

Tăng Ngọc Sang

Phó Chủ tịch UBND xã

0909429 529

tangsang.tm@gmail.com
tnsang.@dongthap.gov.vn

61

Phạm Văn Đức

CC.VPTK

0834. 188.006

phamvanduccax@gmail.com
pvduc.hlvo@dongthap.gov.vn

62

Phạm Thanh Thúy

CC.TPHT

0817.656.858

thuyquydatlapvo@gmail.com
pthtuy.hlvo@dongthap.gov.vn

63

Trương Phước Điều

CC.VHXH

0919.363.362

tpdieu84@gmail.com
tpdieu.hlvo@dongthap.gov.vn

64

Nguyễn Thị Trân

CC.VHXH

081.531.5538

nguyentran030291@gmail.com
nttran.hlvo@dongthap.gov.vn

65

Lại Thị Tám

CC.VPTK

0838.646.848

dpd060890@gmail.com
lttam.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ HỘI AN ĐÔNG

66

Trần Thị Hồng Mai

Chủ tịch UBND

0834514449

tthmai.hlvo@dongthap.gov.vn
hongmai270186@gmail.com

67

Trương Hiếu Thành

PCT UBND

0944414625

ththanh.hlvo@dongthap.gov.vn
truonghieuthanh.hlvo@gmail.com

68

Phùng Thị Thanh Thảo

Công chức VP-TK

0939799950

phungthanhthao950@gmail.com
pttthao.hlvo@dongthap.gov.vn

69

Nguyễn Ngọc Bình

Công chức TP-HT

0834292814

ngocbinh29980@gmail.com
nnbinh.hlvo@dongthap.gov.vn

70

Đặng Thanh Hiệp

Công chức VH-XH

0348837723

dthiephad@gmail.com
dthiep.hlvo@dongthap.gov.vn

71

Nguyễn Thế Anh

Công chức ĐC-NN

0766906422

bonguyen221114@gmail.com
anhnt.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ TÂN KHÁNH TRUNG

72

Đặng Vũ Khương

Chủ tịch UBND

779873737

dangvukhuong.hlvo@dongthap.gov.vn
dangvukhuong1979@gmail.com

73

Trần Thị Kiều Hoa

Phó Chủ tịch UBND

787817787

ttkhoa.hlvo@dongthap.gov.vn
ttkhoa86@gmail.com

74

Lê Văn Tứ

CC. VP – TK

828534569

lvtu.hlvo@dongthap.gov.vn
levantutkt1969@gmail.com

75

Lê Thế Cường

CC. ĐC-NN-MT

932989981

ltcuong.hlvo@dongthap.gov.vn
lethecuong2016@gmail.com

76

Tống Thị Kim Nương

CC. TP – HT

949499609

ttknuong.hlvo@dongthap.gov.vn
tongthikimnuong1983@gmail.com

77

Nguyễn Minh Thắng

CC. VH – XH

795978599

nmthang.hlvo@dongthap.gov.vn
nguyenminhthangtkt@gmail.com

78

Lê Thị Thúy Ngân

CC. TC – KT

356239819

lttngan.hlvo@dongthap.gov.vn
nganvangcahat@gmail.com

XÃ MỸ AN HƯNG A

79

Ngô Thị Hai

Chủ tịch UBND

918417447

ngothihai39@gmail.com

80

 Lê Văn Tuấn

PCT UBND xã

 0919303568

 lvtuan.hlvo@dongthap.gov.vn

81

 Võ Hồng Khanh

Công chức TP-HT

 0932841554

 vhkhanh.hlvo@dongthap.gov.vn

82

 Chung Thị Cẩm Nan

 CC.VHXH

 0907009591

 ctcnan.hlvo@dongthap.gov.vn

83

 Hồ Thị Chơn

 CC. Tài chính – KT

 09187354060

 htchon.hlvo@dongthap.gov.vn

84

 Nguyễn Thành Mỹ

 CC. ĐC – XD – MT

 0917958268

 ntmy.hlvo@dongthap.gov.vn

85

 Ngô Thành Khuyến

 CC. ĐC – XD – MT

 0986668906

 ntkhuyen.hlvo@dongthap.gov.vn

XÃ MỸ AN HƯNG B

86

Đỗ Hữu Tuấn

Chủ tịch UBND xã

 

dhtuan.hlvo@dongthap.gov.vn

87

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

PCT.UBND xã

0949957507

ngocthom171279gmail.com
thomntn.hlvo@dongthap.gov.vn

88

Nguyễn Thành Tâm

PCT.UBND xã

0919856128

tam.vanphongdanguy@gmail.com
nthanhtam.hlvo@dongthap.gov.vn

89

Đoàn Thị Thùy Trang

CC.TC-KT

0909010733

trangthuy19872014@gmail.com
dtttrang.hlvo@dongthap.gov.vn

90

Nguyễn Thị Bích Chi

CC.VP-TK

0794983999

nguyenchi20770@gmail.com
ntbchi.hlvo@dongthap.gov.vn

91

Nguyễn Hồng Huy

CC.TP-HT

0975618150

huynguyent12@gmail.com
nhhuy.hlvo@dongthap.gov.vn

92

Hồ Hữu Phước

CC.ĐC-XD-MT

0915730147

huuphuocmahb@gmail.com
hhphuoc.hlvo@dongthap.gov.vn

93

Huỳnh Văn Phú

CC.VH-XH

0917356269

huynhvanphu83@gmail.com
hvphu.hlvo@dongthap.gov.vn

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

Banner hình ảnh công khai ngân sach

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website