Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử của huyện Lấp Vò tháng 4 năm 2021.

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử của huyện Lấp Vò tháng 4 năm 2021.

Trong tháng 4, các đơn vị huyện tiếp nhận được  10.427 hồ sơ, cấp huyện 428 hồ sơ, cấp xã 9.999 hồ sơ. Trong đó xử lý đúng hạn và sớm  hạn cấp huyện 279/428 hồ sơ (tỷ lệ 65%), trễ hạn và quá hạn 36/428 (tỷ lệ 8,4%); xử lý đúng hạn và sớm hạn cấp xã 7.484/9.999 hồ sơ (tỷ lệ 74,8%), trễ hạn và quá hạn 1.198/9.999 hồ sơ (tỷ lệ 11,9%).

Đối với lĩnh vực Đất đai và Đăng ký biện pháp bảo đảm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện có tổng cộng 796 hồ sơ. Trong đó xử lý sớm hạn và đúng hạn 156/796 hồ sơ (tỷ lệ 19,6%), xử lý trễ và quá hạn 89/796 hồ sơ ( tỷ lệ 11%).

Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tiếp nhận tại huyện là 782 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 29 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 753 hồ sơ./

          Ngọc Điệp