Thủ tục hành chính Tư pháp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày  21 tháng  9  năm 2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

 

STT

Mã số hồ sơ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

1.005462.000.00.00.H20

Phục hồi danh dự

Tải về

2

2.002190.000.00.00.H20

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

2.000528.000.00.00.H20

Đăng khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

2.000806.000.00.00.H20

Đăng kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

3

1.001766.000.00.00.H20

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

4

2.000779.000.00.00.H20

Đăng nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

5

1.001695.000.00.00.H20

Đăng khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

6

1.001669.000.00.00.H20

Đăng giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

7

2.000756.000.00.00.H20

Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tải về

8

2.000748.000.00.00.H20

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tải về

9


2.002189.000.00.00.H20

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

10

2.000554.000.00.00.H20

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại quan thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

11

2.000547.000.00.00.H20

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tải về

12

2.000522.000.00.00.H20

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

13


1.000893.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

14

2.000513.000.00.00.H20

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

15

2.000497.000.00.00.H20

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

16

2.000635.000.00.00.H20

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

17

2.002516.000.00.00.H20

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Tải về

18

Thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạnh hôn nhân trực tuyến

Tải về

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

2.002363.000.00.00.H20

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

IV

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

2.000908.000.00.00.H20

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

2


2.000843.000.00.00.H20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3


2.000927.000.00.00.H20

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

4


2.000942.000.00.00.H20

Thủ tục Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

5

2.000992.000.00.00.H20

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

6

2.000815.000.00.00.H20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

7

2.000884.000.00.00.H20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

8

2.001035.000.00.00.H20

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tải về

9

2.000913.000.00.00.H20

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

10

2.001050.000.00.00.H20

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tải về

11

2.001009.000.00.00.H20

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tải về

12

2.001008.000.00.00.H20

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

V

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

2.000424.000.00.00.H20

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tải về

VI

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

1.011441.000.00.00.H20

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

2

1.011442.000.00.00.H20

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

3

1.011443.000.00.00.H20

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

4

1.011444.000.00.00.H20

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

5

1.011445.000.00.00.H20

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Tải về