Thủ tục hành chính Tư pháp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND-HC ngày  02 tháng  12  năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm Quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

  1.         Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1

Thủ tục phụ hồi danh dự

Tải về

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm

Tải về

II

Lĩnh vực Hộ tích

 

3

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

4

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

6

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

7

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

8

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tải về

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tải về

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III

Lĩnh Vực Giám hộ

17

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

18

Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tải về

IV

Lĩnh vực Chứng thực

19

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Tải về

22

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

23

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tải về

24

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

25

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

26

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tải về

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tải về

29

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

30

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

V

Lĩnh Vực Hòa giải cơ sơ

31

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tải về