Thủ tục hành chính Nội vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND-HC ngày 21/7/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

1

Thi tuyển công chức - 1.005384

Tải về

2

Xét tuyển công chức - 2.002156

Tải về

3

Tiếp nhận vào làm công chức - 1.005385

Tải về

4

Thi nâng ngạch công chức - 2.002157

Tải về

5

Thi tuyển viên chức - 1.005388

Tải về

6

Xét tuyển viên chức - 1.005392

Tải về

7

Tiếp nhận vào làm viên chức - 1.005393

Tải về

8

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III và IV - 1.005394

Tải về

 

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

9

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - 1.003719

Tải về

10

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập - 1.003693

Tải về

11

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - 1.003817

Tải về

12

Thẩm định thành lập tổ chức hành chính - 1.009334

Tải về

13

Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính - 1.009335

Tải về

14

Thẩm định giải thể tổ chức hành chính - 1.009336

Tải về

 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

 

15

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội - 1.003841

Tải về

16

Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã - 1.003827

Tải về

17

Thủ tục hành chính phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã - 1.003807

Tải về

18

Thủ tục hành chính: Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp xã - 1.003783

Tải về

19

Thủ tục hành chính đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã - 1.003757

Tải về

20

Thủ tục hành chính giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã - 1.003732

Tải về

21

Tên thủ tục hành chính: Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hội cấp huyện, xã - 2.002100

Tải về

22

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe - 1.005358

Tải về

23

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe - 1.005201

Tải về

 

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

 

24

Tên thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - 2.000414

Tải về

25

Tên thủ tục hành chính: Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” - 2.000402

Tải về

26

Tên thủ tục hành chính: Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” - 1.000843

Tải về

27

Tên thủ tục hành chính: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” - 2.000385

Tải về

28

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề - 2.000374

Tải về

29

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất - 1.000804

Tải về

30

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại - 2.000364

Tải về

31

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng cho gia đình - 2.000356

Tải về

 

V. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

32

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của  luật tín ngưỡng, tôn giáo. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 1.001228

Tải về

33

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 2.000267

Tải về

34

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 1.000316

Tải về

35

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 1.001220.

Tải về

36

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện - 1.001212

Tải về

37

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện - 1.001204

Tải về

38

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện - 1.001199

Tải về

39

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 1.001180.

Tải về