Thủ tục hành chính Nông nghiệp – PTNT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 360/QĐ-UBND-HC ngà01/4/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm Quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

    I. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC

1

Hỗ trợ dự án liên kết

Tải về

2

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

Tải về

3

Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh

Tải về

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

5

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

6

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

II

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

7

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Tải về

8

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư)

Tải về

9

Xác nhận bảng kê lâm sản (Đối với địa phương có Hạt Kiểm lâm gồm: Huyện Tam Nông và huyện Tháp Mười)

Tải về

III

LĨNH VỰC THỦY SẢN (QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN)

10

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

11

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

12

Công bố mở cảng cá loại 3

Tải về

Danh mục chính Menu