Thủ tục hành chính Nông nghiệp – PTNT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 01 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

 

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

3.000250

Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24/8/2023

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

1.004498

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

2

1.004478

Công bố mở cảng cá loại 3

Tải về

3

1.003956

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

 

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

4

1.011471

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

5

3.000175

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Tải về

6

1.007919

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) -

Tải về

 

III. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

7

1.003434

Hỗ trợ Dự án liên kết (cấp huyện)

Tải về

 

IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

8

2.001627

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  

Tải về

9

1.003471

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

Tải về

10

1.003459

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

Tải về

11

1.003456

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Tải về

12

1.003347

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện -

Tải về

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

13

1.003618

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Tải về

Danh mục chính Menu