Thủ tục hành chính Tài chính - Đầu tư

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND-HC 

ngày 07/10/2020 và Quyết định số 956/QĐ-UBND-HC ngà26/6/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

đính kèm quyết định

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Tải về

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tải về

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tải về

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ

 

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Tải về

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tải về

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tải về

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tải về

8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tải về

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tải về

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Tải về

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tải về

13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Tải về

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tải về

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN,

 

1

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

2

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi  đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

3

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

4

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tải về

5

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng

Tải về

6

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng

Tải về

IV

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về

2

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về

3

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu  gói thầu  dịch vụ phi tư vấn

Tải về

4

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  gói thầu  dịch vụ phi tư vấn

Tải về

5

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu qua mạng

Tải về

6

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

Tải về

V. LĨNH VỰC CÔNG SẢN-GIÁ

1

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tải về

2

Mua quyển hóa đơn

Tải về

3

Mua hóa đơn lẻ

Tải về

4

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

5

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

6

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Tải về

7

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

Tải về

8

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại ác điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 ĐIều 41 của Luật quản lý, sử dung tài sản công.

Tải về

9

Quyết định điều chuyển tài sản công

Tải về

10

Quyết định bán tài sản công

Tải về

11

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tải về

12

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản

Tải về

13

Quyết định thanh lý tài sản công

Tải về

14

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoạ

Tải về

15

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Tải về

16

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục chính Menu