Thủ tục hành chính Văn hóa – Thông tin

LĨNH VỰC VĂN HÓA,THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 02 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

 
 

VĂN HÓA CƠ SỞ

 

01

1.001029.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tải về

 

02

1.000831.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tải về

 

03

1.003645.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Tải về

 

04

1.003635.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Tải về

 

THƯ VIỆN

 

01

QH_VH04

(1.008898)

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Tải về

 

02

QH_VH05

(1.008899)

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

 

03

QH_VH06

(1.008900)

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về