Thủ tục hành chính Công thương - Xây dựng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-UBND-HC ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

          I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

3

Cấp lại giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

8

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

          II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

12

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

13

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện - 2.002096

Tải về

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND-HC ngày  03 tháng 8 năm 2021 và  Quyết định số 997/QĐ-UBND-HC ngày  06 tháng 9 năm 2022 của  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

I. LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình xây dựng cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ tượng đài/tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009994

Tải về

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009995

Tải về

3

Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009996

Tải về

4

Thủ tục Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009997

Tải về

5

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009998

Tải về

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009999

Tải về

II. LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

7

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện - Mã số TTHC:1.009972

Tải về

8

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện - Mã số TTHC:1.009973

Tải về

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

9

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện – Mã số TTHC: 1.008455

Tải về