Thủ tục hành chính Giáo dục – Đào tạo

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngà26/6/2019

 Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

 

1

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Tải về

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Tải về

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Tải về

II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

1

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Tải về

2

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

3

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tải về

4

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Tải về

5

Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

Tải về

6

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Tải về

7

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Tải về

8

Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Tải về

9

Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

10

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Tải về

11

Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Tải về

12

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Tải về

13

Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Tải về

III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

 

 

 

 

1

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Tải về

2

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Tải về

B. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

 

1

Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Tải về

2

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau

Tải về