Thủ tục hành chính Thanh Tra

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngà4/11/2021

 Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Tải về

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp huyện

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tải về