Thủ tục hành chính Y tế

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số  1148 /QĐ-UBND-HC  ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về