Xuất bản thông tin

null Họp góp ý dự thảo xây dựng báo cáo CCHC định kỳ và Kế hoạch thực hiện các chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Họp góp ý dự thảo xây dựng báo cáo CCHC định kỳ và Kế hoạch thực hiện các chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, ngày 03/01/2024 Tổ thẩm định chỉ số CCHC Huyện tổ chức cuộc họp họp thống nhất dự thảo văn bản, cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung của Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 31/01/2023 của UBND Huyện về việc Ban hành Quy định Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Cuộc họp do ông Trương Văn Chúng - TVUBND, Trưởng Phòng Nội vụ - Tổ trưởng Tổ thẩm định Chỉ số CCHC chủ trì.

Sau khi nghe các phòng báo cáo những nội dung do các phòng phụ trách, những khó khăn vướng mắc. Ông Trương Văn Chúng - TVUBND Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ - Tổ trưởng Tổ thẩm định Chỉ số CCHC thống nhất đề xuất UBND huyện như sau:

Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND Huyện điều chỉnh Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; rà soát phân công tham mưu thực hiện các chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo tiến độ thực hiện để được chỉ đạo kịp thời.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để tham mưu hiệu quả nhất cho UBND Huyện trong thời gian tới.

                                                                                                                       

                                                                                                                        Hồng Liên

                                                                                                                   (Phòng Nội vụ)