Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND Huyện về việc kiểm tra CCHC, công vụ và kiểm soát TTHC năm 2021; Quyết định  số 69/QĐ-UBND.TL ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC), công vụ và Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2021. Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Đoàn kiểm tra CCHC tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn do bà Văng Thị Phương Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ trưởng cùng với 17 thành viên Đoàn, dự kiến thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 09/11 đến hết ngày 12/11/2021.

(Thành phần Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của Huyện trao đổi nội dung kiểm tra với xã, thị trấn)

Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị như: việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND cấp trên (ban hành kế hoạch, kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị, tuyên truyền…); công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC); cập nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định, niêm yết, công khai về TTHC; giải quyết thủ tục hành thuộc các lĩnh vực; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của UBND cấp xã; ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên, báo cáo công tác Thanh niên theo quy định, kết quả khắc phục các hạn chế trong năm 2020 của UBND cấp xã.

(Thành viên Đoàn đang thực hiện kiểm tra nhiệm vụ tại xã)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình của Tỉnh, Huyện, xã (nếu có); thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa; tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn; thực hiện việc phát hành văn bản điện tử đảm bảo theo quy trình;….

Qua công tác kiểm tra, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; đồng thời từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.

Ngọc Thu - PNV