Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật trong công tác Cải cách hành chính của huyện Lấp Vò 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Những kết quả nổi bật trong công tác Cải cách hành chính của huyện Lấp Vò 06 tháng đầu năm 2020

Từ đầu năm đến nay, huyện Lấp Vò đã tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo trong Cải cách thủ tục hành chính, đã triển khai thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực, với tổng số 258 ở cấp huyện, 126 thủ tục hành chính cấp xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn; đã đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua triển khai thực hiện các mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn. Đặc biệt huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Mô hình “Công dân không viết”, qua thời gian thực hiện mô hình đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Tính từ giữa tháng 08/2019 đến nay, trên toàn huyện đã hỗ trợ kê khai cho công dân, tổ chức được 23.425 hồ sơ trên phần mềm “Hotrothutuc.vn” giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Qua các mô hình đã góp phần làm thay đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân, công dân là “Khách hàng” đúng nghĩa. Cũng từ đó, hạn chế được tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho công dân, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, thời gian qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, thị trấn đã tiếp nhận 24.355 hồ sơ và đã giải quyết 24.210 hồ sơ, đạt 99,4%, trong đó hồ sơ trả trước hẹn đạt 17,7%, hồ sơ trả đúng hẹn đạt 81,7%, hồ sơ đang giải quyết 145 hồ sơ. Riêng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện đã tiếp nhận 12.779 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 12.453 đạt 97,5%, hồ sơ đang giải quyết 326 hồ sơ, chiếm 2,5%, và hồ sơ chưa đến hạn 326 hồ sơ.

Về hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, từ đầu năm đến nay, toàn huyện phát sinh 622 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong đó cấp huyện 19 hồ sơ, cấp xã 603 hồ sơ.

Về thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích lĩnh vực đất đai, tính đến tháng 5/2020 đã tiếp nhận tổng số 986 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 772 hồ sơ, đạt 86%, đang giải quyết 62 hồ sơ, chiếm 07%, hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 62 hồ sơ, tỷ lệ 07%. Ngoài ra, kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Công an đã trả kết quả cho công dân 920 hồ sơ.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND Huyện đã ban hành Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp đối với Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Huyện; tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ của 12/12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Huyện theo quy định và gắn với việc xây dựng cơ cấu vị trí việc làm của công chức, viên chức cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện đã đề nghị UBND Tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 13 cán bộ, công chức, viên chức.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện đã hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình Sở Nội vụ phê duyệt. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều bố trí công chức, viên chức bảo đảm theo vị trí việc làm của Đề án. UBND Huyện đã xây dựng Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 đúng quy định và đã cử 218 cá nhân tham dự các lớp bồi dưỡng như: Quản lý cấp phòng; bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Tư pháp - Hộ tịch; bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch cho cán bộ, công chức cấp Huyện, 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác Cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.….

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thủ trưởng các ban, ngành Huyện và UBND xã, thị trấn đã triển khai, quán triệt kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Huyện; Duy trì thực hiện các chương trình phát thanh trực tiếp như: Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền”, “Đồng hành cùng tam nông”, “Tư vấn pháp luật”,... góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định không gây phiền hà, tạo được lòng tin trong nhân dân với mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống lưu trữ tập trung của Tỉnh đang trong thời gian bảo trì, do đó Trang thông tin cải cách hành chính Tỉnh, Trang thông tin điện tử Huyện hoạt động chưa ổn định đã ảnh hưởng đến việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (IDESK) sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy được tiện ích, thuận lợi nhưng vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được hoàn thiện về một số tính năng vẫn chưa được hướng dẫn sử dụng chi tiết; Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với người dân còn mới lạ nên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa cao;

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, yêu cầu quản lý điều hành của chính quyền để phục vụ ngày càng tốt hơn trong những tháng cuối năm 2020, UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban ngành Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là việc áp dụng thực hiện các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng nghiệp vụ trong xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Công dân không viết” “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện và xã, thị trấn và thực hiện hiệu quả mô hình “Đội văn minh công sở” trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng, công khai thủ tục hành chính;…

Minh Thư