Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò về việc  kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Huyện Lấp Vò đã thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính kết hợp với khảo sát thiết bị tại các bộ phận một cửa xã, thị trấn.

(Thành phần Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục  hành chính của Huyện trao đổi nội dung kiểm tra với xã, thị trấn)

Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát thủ tục hành chính của UBND cấp trên như : cập nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định, niêm yết, công khai về TTHC; giải quyết thủ tục hành thuộc các lĩnh vực, triển khai thực hiện các mô hình của tỉnh, huyện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình của Tỉnh, Huyện, xã (nếu có); thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa; tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn….

Ngoài ra qua kiểm tra các thiết bị trang bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị, địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiên hệ thống camera giám sát tại bộ phần tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận khắc phục trong thời gian tới.

Qua công tác kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính Đoàn đã có các buổi trao đổi  về những khó khăn, thuận lợi,  đề xuất tại các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ và phát huy những hiệu quả đạt được góp phần nâng cao hiệu quả công tác  kiểm soát thủ tục hành chính của huyện.

Ngọc Điệp