Xuất bản thông tin

null UBND huyện Lấp Vò ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Lấp Vò ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 25/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cải cách hành chính năm 2022. Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030. UBND Huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 về cải cách hành chính năm 2022. Nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào các nội dung trọng tâm của công tác CCHC như:

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức thích hợp, để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các nội dung, nhiệm vụ của công tác CCHC trên địa bàn huyện, nhất là công tác tuyên truyền đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cũng như giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Tập trung Cải cách thể chế:  Kịp thời triển khai, phổ biến có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để CBCCVC và Nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật. thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung VBQPPL cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành, nhất là đối với các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý CBCCVC và các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát, rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; cung ứng dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã. Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo nhiều kênh và hình thức thích hợp; tiếp tục thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, nâng cấp hệ thống mạng diện rộng của Huyện, của các ban, ngành huyện và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Huyện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện TTHC mức độ 3, mức độ 4 cũng như việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua đường bưu chính công ích; nâng cấp các tính năng về tra cứu kết quả giải quyết TTHC qua internet, điện thoại, tổng đài tin nhắn tự động.

Ngoài ra, các nhiệm vụ về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước,  Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cũng được cụ thể hóa với những giải pháp, định hướng cụ thể, để các ngành, các xã tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2022 và tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện

                                                                                        Đức Chánh