Xuất bản thông tin

null Lấp Vò chuẩn bị công tác kiểm tra cải cách hành chính

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lấp Vò chuẩn bị công tác kiểm tra cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện đã Quyết định thành lập Tổ kiểm tra CCHC năm 2021, tổ có nhiệm vụ kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các nội dung của công tác CCHC, công vụ đối với công chức, viên chức của huyện. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề xuất khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý hành chính nhà nước tại đơn vị, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, công vụ tại đơn vị.

Nội dung kiểm tra tập trung thực hiện 07 nội dung cải cách hành chính về: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Các Thành viên Tổ kiểm tra thảo luận Kế hoạch trước khi thực hiện nhiệm vụ

Dự kiến Tổ sẽ kiểm tra 13 xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn cấp huyện từ ngày 08 – 15/11/2021.

Ngọc Điệp