Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử của huyện Lấp Vò tháng 02 năm 2022

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử của huyện Lấp Vò tháng 02 năm 2022

Trong tháng 02 huyện tiếp nhận được  3.411 hồ sơ, cấp huyện 613 hố sơ, cấp xã 2.798 hồ sơ. Trong đó xử lý đúng hạn và sớm  hạn cấp huyện 535/613 hồ sơ (tỷ lệ 87,27%), trễ hạn và quá hạn 20/613 (tỷ lệ 3,26%); xử lý đúng hạn và sớm hạn cấp xã 2.289/2.798 hồ sơ (tỷ lệ 81,80%), trễ hạn và quá hạn 244/2.798 hồ sơ (tỷ lệ 8,72%).

Tổng số hồ sơ dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 tiếp nhận tại huyện là 325 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 22 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 303 hồ sơ.

Ngọc Điệp