Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp năng động, sáng tạo, thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp năng động, sáng tạo, thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 04/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lấp Vò khóa XII về lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp năng động, sáng tạo, thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong Huyện triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lấp Vò thuộc  lĩnh vực kinh tế - xã hội

Qua đó, Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã đề ra 06 chỉ tiêu chủ yếu; đến nay, có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt, 01/06 chỉ tiêu đạt 99% so với Nghị quyết đề ra. Năng lực quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực; vai trò trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ ngày càng phát huy hiệu quả. Bộ máy quản lý nhà nước được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được bảo đảm theo quy định; đến nay, cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đạt tỷ lệ 99,5%; 43 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau Đại học, gồm 01 tiến sĩ, 42 thạc sĩ. Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính luôn được các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các địa phương quan tâm thực hiện tốt. Duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình “Công dân không viết”, “Chứng thực 4.0”, “Đội văn minh công sở”, “Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”..., tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy định. Thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện về thủ tục pháp lý; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức; phòng chống tiêu cực tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Huyện, hiện nay tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn Huyện được nâng lên đạt tỷ lệ 60,47%. Chỉ đạo rà soát 411 thủ tục hành chính; trong đó, thủ tục hành chính đề nghị giữ nguyên là 210 thủ tục, số thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hóa là 99 thủ tục, tổng chi phí dự kiến tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa là 2.035.817.000 đồng/năm. Hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh thực hiện trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

“Đội văn minh công sở” thị trấn Lấp Vò tận tình hướng dẫn trực tiếp người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như công tác cải cách hành chính ở một vài đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình (mức 3, 4) chưa nhiều; việc sử dụng, khai thác các thông tin, cơ sở dữ liệu (như: dữ liệu thông tin căn cước công dân, dữ liệu tư pháp, hộ tịch…) gắn với giải quyết thủ tục hành chính để đơn giản, giảm giấy tờ hành chính cho người dân, doanh nghiệp chưa được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò giao Uỷ ban nhân dân Huyện và các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và Nghị quyết số 02-NQ/HU; định kỳ hằng quý, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình (mức 3, 4) và dịch vụ qua bưu chính công ích; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, về trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, kịp thời khen thưởng, biểu dương đối với những tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả./.

Đăng Khoa