Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật trong công tác Cải cách hành chính của huyện Lấp Vò 9 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Những kết quả nổi bật trong công tác Cải cách hành chính của huyện Lấp Vò 9 tháng đầu năm 2020

Từ đầu năm đến nay, huyện Lấp Vò tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo trong Cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực, với tổng số 256 thủ tục ở cấp huyện, 126 thủ tục hành chính cấp xã

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện và UBND xã, thị trấn; đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua triển khai thực hiện các mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn, qua hơn 5 tháng triển khai đã tiếp nhận 317 hồ sơ. Bên cạnh  đó, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Mô hình “Công dân không viết” đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tính đến nay trên địa bàn toàn huyện thực hiện 29.822 hồ sơ trên phần mềm “Hotrothutuc.vn” tiết kiệm thời gian được 14.000 giờ. Mô hình góp phần làm thay đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân, hạn chế được tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho công dân, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, thời gian qua đã tiếp nhận 46.274 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 46.274 hồ sơ, đạt 100% so với tổng số hồ sơ đã nhận (tất cả đều trả trước hẹnđúng hẹn). Riêng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện Đã tiếp nhận 23.073 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 22.753 đạt 98,6% so với tổng hồ sơ đã nhận.

Thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích lĩnh vực đất đai, tính đến cuối tháng 10 có tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 1.219 hồ sơ (trong đó trước hạn và đúng hạn đã giải quyết; tuy nhiên có 08 hồ sơ trễ hẹn do công chức chuyên môn kết thúc trên phần mềm trễ, nhưng hồ sơ giấy đã trả cho dân đúng quy định). Ngoài ra, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Công an 7.573 hồ sơ.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, - UBND Huyện đã ban hành Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 15/01/2020; thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 2 vào Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung thành Trường Tiểu học - THCS Tân Khánh Trung; sáp nhập Trường Tiểu học Định Yên 2 vào Trường Tiểu học Định Yên 3 thành Trường Tiểu học Định Yên 2; sáp nhập Trường Tiểu học Long Hưng A1, A2 thành Trường Tiểu học Long Hưng A; đến nay trên địa bàn huyện có 57 trường, giảm 03 trường so với đầu năm.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, yêu cầu quản lý điều hành của chính quyền để phục vụ ngày càng tốt hơn trong những tháng cuối năm 2020, UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban ngành Huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là việc áp dụng thực hiện các phần mềm: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng nghiệp vụ trong xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Công dân không viết”, “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện và xã, thị trấn và thực hiện hiệu quả mô hình “Đội văn minh công sở” trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng, công khai thủ tục hành chính…

                                                                        Bích Liễu - PNV