Xuất bản thông tin

null Xã Định An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xã Định An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, xã Định An đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 Cán bộ bộ phận “một cửa” xã  giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã Định An đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các cấp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

Để thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Định An đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể các cấp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trong 3 tháng đầu năm xã đã tổ chức tuyên truyền luật Đất Đai, luật Hộ tịch, luật Hôn nhân gia đình cho cán bộ, công chức, xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo quy định của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19. Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm 2023, xã tiếp nhận 1.171 hồ sơ. Trong đó: 18 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai; 04 hồ sơ thi đua – khen thưởng; 01 hồ sơ xác nhận nhà ở; 132 hồ sơ hộ tịch; 46 hồ sơ chứng thực hợp đồng, chữ ký; 364 hồ sơ chứng thực bản sao; 84 hồ sơ chứng thực điện tử 4.0; 480 hồ sơ hộ khẩu; 42 hồ sơ giải quyết chính sách xã hội. 

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Định An từng bước tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

                                                                                                                          Nguyễn Huyền.