Xuất bản thông tin

null Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách cho các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong việc ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khai thác, xử lý công việc chuyên môn và quản lý nhà nước về:

Công tác giảm nghèo; việc làm; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn lao động…Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động, công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ hành chính. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát và thực hiện kế hoạch CCHC của huyện theo từng năm, nhằm tăng cường công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy trình, quy định của Nhà nước; bố trí công chức, thực hiện công tác chuyên môn của ngành đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, làm khâu đột phá trong công tác CCHC, gắn với kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

Từ khi đưa phần mềm một cửa điện tử, điện tử liên thông vào sử dụng, việc tiếp nhận, quản lý các thông tin của từng loại hồ sơ được chặt chẽ và khoa học hơn. Nhờ đó, việc đôn đốc nhắc nhở các chuyên viên phụ trách chuyên môn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng thời gian quy định hơn, góp phần giảm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức của Phòng sử dụng thành thạo các phần mềm như: quản lý người có công; phầm mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội; phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; phần mềm cung cầu lao động; phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em… Ứng dụng các phần mềm quản lý đối tượng đã làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu cơ sở, góp phần trong công tác chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 theo Đề án 06.

Việc đưa vào sử dụng các phần mềm đã mang lại hiệu quả tích cực, các thao tác xử lý công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in…), cùng với đó 100% văn bản tham mưu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách được Phòng sử dụng bằng chữ ký số./.

 Kim Phượng