Xuất bản thông tin

null Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 30/3 Ủy ban nhân dân huyện tham dự Hội nghị trực tuyến  công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (SIPAS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

Theo Quyết định 231/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 03 năm 2022  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố tại Hội nghị huyện Lấp Vò đạt 78,41 điểm tăng 1,53 điểm  so với năm 2020 xếp hạng 7 trong tổng số 12 huyện, thành phố của tỉnh giảm 1 hạng so với năm trước.

Qua kết quả đạt được Huyện có các tiêu chí tăng hơn so với năm trước như : hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống VBPQ ( tăng 14,5%); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC (tăng 7,47%); Cải cách hành chính công (tăng 5%); Hiện đại hóa hành chính (tăng 21,93%). Tuy nhiên vẫn còn những tiêu chí giảm hơn so với năm 2020 như Công tác chỉ đạo điều hành Cải cách hành chính (giảm 4,63%); Cải cách TTHC (giảm 6,49%); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (giảm 6,49%).

Ngọc Điệp