Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2021 của huyện Lấp Vò.

Chi tiết bài viết CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2021 của huyện Lấp Vò.

Trong quý II năm 2021 huyện Lấp Vò  đã tiếp nhận trong kỳ là 90.659  hồ sơ (trực tuyến 2.276 hồ sơ, trực tiếp 87.798  hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 585 hồ sơ). Số  lượng giải quyết 88.765  hồ sơ trong đó giải quyết sớm hạn 15.594 (17,6%) hồ sơ, đúng hạn 72.994  hồ sơ (82,2%) hồ sơ, trễ hạn 153 hồ sơ (0,2%). Số lượng hồ sơ đang giải quyết 1.894 hồ sơ trong đó có 1.887 hồ sơ còn hạn và 7 hồ sơ quá hạn xử lý.

 

Đối với lĩnh vực Đất đai và Đăng ký biện pháp bảo đảm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện có tổng cộng 7353 hồ sơ . Số lượng giải quyết trong kỳ là 7.165 hồ sơ ,trong đó xử lý sớm hạn và đúng hạn 7155 hồ sơ (tỷ lệ 99,8%), xử lý trễ và quá hạn 10 hồ sơ ( tỷ lệ 0,2%). Số lượng hồ sơ đang giải quyết 188, trong đó chưa đến hạn 188 hồ sơ ./.

Ngọc Điệp