Xuất bản thông tin

null CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Trang chủ Thông tin tuyên truyền

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân Huyện có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực; tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra. Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với kết quả cao nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND Huyện. Phó Chủ tịch UBND Huyện, Ủy viên UBND Huyện bám sát nhiệm vụ được phân công, tập trung điều hành, giải quyết các nội dung công việc được phân công.

2. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Huyện ủy và UBND Huyện về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không tham mưu hay giải quyết công việc. Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khi giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ xử lý, không để chậm trễ, kéo dài.

3. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các Kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần quyết tâm cao; có phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể, đặc biệt là khâu chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, chuẩn bị thủ tục đầu tư, thời gian hoàn thành,…và phát huy sức mạnh nguồn lực xã hội để thực hiện.

4. Chủ động, đổi mới trong phương pháp làm việc; lãnh đạo, điều hành thích ứng, linh hoạt, hiệu quả; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động (1) Công văn số 820-CV/HU ngày14/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. (2) Các Công văn số: 78/UBND-TH ngày 17/08/2023; 14/UBND-TH ngày 24/01/2024; 25/UBND-TH ngày 25/02/2024 của UBND Huyện. Các Công văn truyền đạt số: 168/VPUBND-LTPP ngày 25/07/2023 và 263/VPUBND-TH ngày 14/08/2023 của Văn phòng HDND và UBND Huyện 2 sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sinh kế, việc làm cho người dân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Thực hiện nghiêm chế độ hội họp, tham dự đầy đủ, đúng thành phần quy định tại các cuộc họp do UBND Huyện chủ trì; không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng; trường hợp không tham dự được phải báo cáo và được người chủ trì cuộc họp đồng ý thì được cử người có đủ thẩm quyền dự thay.

6. Đối với các văn bản có tính chất quan trọng (văn bản tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án, đề án, chính sách, chế độ quy định chung thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; các nội dung tham mưu UBND Huyện trình UBND Tỉnh, các Sở, Ngành Tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện) phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp ký, trình Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

7. Chấn chỉnh các hạn chế trong công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định công tác xây dựng, tham mưu UBND Huyện trình HĐND Huyện thông qua các Báo cáo, Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của đơn vị; trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, thời gian, thể thức, trình tự thủ tục xây dựng Báo cáo, Nghị quyết do đơn vị mình soạn thảo; có giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu sót trong việc gửi hồ sơ, tài liệu và điều chỉnh nội dung trình tại các kỳ họp.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đầu tư, tránh đùn đẩy trách nhiệm; có giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2024.

9. Giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện giúp Chủ tịch UBND Huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo nêu trên./. 

                 Hồng Liên - Phòng Nội vụ