Xuất bản thông tin

null HƯỚNG DẪN LẬP DANH MỤC HỒ SƠ, LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

HƯỚNG DẪN LẬP DANH MỤC HỒ SƠ, LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

Nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ công việc, góp phần giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống hiện nay tại các cơ quan, tổ chức, ngày 05 tháng 02 năm 2024. Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND Huyện đã ban hành Công văn số 17/UBND-TH hướng dẫn lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan hàng năm.

Công văn đã nêu rõ tác dụng, ý nghĩa của công tác lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Đồng thời, làm rõ hơn về trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân đối với trình tự các bước công việc, cụ thể:

1. Đối với công tác Lập Danh mục hồ sơ: Danh mục hồ sơ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt, được ban hành vào đầu năm và gửi các đơn vị, cá nhân liên quan làm căn cứ để lập hồ sơ. Mẫu Danh mục hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục V Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020.

2. Đối với công tác Lập hồ sơ: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 “Lập hồ sơ” là việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.

3. Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (Điều 11 Luật lưu trữ, Điều 30 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP).

a) Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

b) Đối với hồ sơ, tài liệu khác: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Huyện và chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo các các bộ phận chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn.

Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác Lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kèm theo Công văn số 17/UBND-TH ngày 05/02/2024 về hướng dẫn lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan hàng năm./.

                                                                  

                                                                                    Hồng Liên - Phòng Nội vụ