Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư 22/2023/TT-BA ngày 30/6/2023 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ liên quan việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Triển khai Thông tư 22/2023/TT-BA ngày 30/6/2023 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ liên quan việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài