Xuất bản thông tin

null Triển khai Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Triển khai Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời