Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẫm quyền giải quyết của Bộ Công an

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẫm quyền giải quyết của Bộ Công an