Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẫm quyền giải quyết của Bộ Công an

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẫm quyền giải quyết của Bộ Công an