Xuất bản thông tin

null Công bố danh sách xã Bình Thạnh Trung được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Thông báo

Công bố danh sách xã Bình Thạnh Trung được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

DANH SÁCH XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023
thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

(Dùng để Công bố trên Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử huyện)

 

 

TT

Tên xã

Năm Đăng ký đạt chuẩn

Năm đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ghi chú

1

Bình Thạnh Trung

2023

2023