Xuất bản thông tin

null Chỉ thị của ban thường vụ huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Thông báo

Chỉ thị của ban thường vụ huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn Huyện