Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 02 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 02 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022