VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 262/VPUBND-NN&PTNT 11/05/2022 V/v phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022
2 261/VPUBND-NN&PTNT 11/05/2022 V/v thực hiện duy trì xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 xã Định Yên năm 2022
3 74/UBND-NN&PTNT 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
4 151/BC-UBND 11/05/2022 Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
5 259/VPUBND-NN&PTNT 09/05/2022 V/v triển khai chỉ dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248
6 182/QĐ-UBND.NĐ 13/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
7 183/QĐ-UBND.NĐ 13/05/2022 183/QĐ-UBND.NĐ
8 258/VPUBND-NN&PTNT 09/05/2022 V/v kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
9 185/QĐ-UBND.NĐ 13/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
10 184/QĐ-UBND.NĐ 13/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
11 146/BC-UBND 06/06/2022 Kết quả kiểm tra, rà soát vị trí thửa đất cặp sông Tiền thuộc xã Tân Mỹ để Quy hoạch Bến tạm giữ phương tiện thủy trên địa bàn Tỉnh
12 213/VPUBND-TN 06/06/2022 V/v rà soát, đánh giá chỉ tiêu môi trường giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch khảo sát, đánh giá thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới
13 212/VPUBND-TN 05/05/2022 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất
14 56/UBND-TN 09/05/2022 V/v giao đất ngoài thực địa
15 74/UBND-NN&PTNT 05/05/2022 V/v tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn Huyện
16 167/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
17 166/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Lê Tấn Mi, ngụ xã Định An
18 168/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở cho bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, xã Tân Khánh Trung
19 169/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Bùi Văn Hồng Anh, ngụ xã Mỹ An Hưng B
20 362/QĐ-UBND.HC 11/05/2022 Về việc giao quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Thái Hùng