Xuất bản thông tin

null Đảng bộ huyện Lấp Vò Sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Trang chủ Tin tức

Đảng bộ huyện Lấp Vò Sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Chiều 31/5/2021 Đảng bộ huyện Lấp Vò Sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)"về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đến dự có Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị do thường trực Huyện ủy.

Báo cáo sơ kết nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng  trong huyện đã kịp thời cụ thể hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,I thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ và toàn diện; đã chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, điều hành của ngành và địa phương quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của các tổ chức quần chúng ngày càng thực chất. Cán bộ, đảng viên luôn tích cực thực hiện và có nhiều góp ý quan trọng trong thực hiện Nghị quyết.

Nền nếp, chất lượng sinh hoạt các tổ chức đảng đã chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đồng thời có kế hoạch, lộ trình để khắc phục. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; linh hoạt, sáng tạo trong công tác. Trong 5 năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 131 tổ chức Đảng, 207 Đảng viên; trong đó giám sát 102 tổ chức đảng và 88 đảng viên; việc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế, tồn tại như: Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai thực hiện thiếu sáng tạo, có việc còn lúng túng; công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa thường xuyên, một số cấp ủy chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, chậm xem xét xử lý.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức đảng đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong từng cán bộ đảng viên và thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu; từng đảng viên tự soi rọi về 27 biểu hiện suy thoái, nhất là biểu hiện vụ lợi, đối kỵ, làm việc cần chừng, lợi ích nhóm;  phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái của những thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; xắp sếp tổ chức bộ máy; trong việc kiểm tra, giám sát mang tính thực chất, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân.  Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo trong phòng chống dịch Covid -19, không được chủ quan, lơ là và chuẩn vị tốt cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện theo đúng luật định ./.

 Đăng Khoa