Xuất bản thông tin

null Thông báo về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2021- 2026

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2021- 2026