Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Lấp Vò tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Lấp Vò tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Sáng ngày 22/01, Huyện ủy Lấp Vò tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2020 Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác quy hoạch, đào tạo, nhận xét, đánh giá cán bộ bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau Đại hội Đảng bộ. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Huyện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hội nghị cấp ủy ngày càng được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện bám theo quy trình, quy định, từ đó công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, phương thức lãnh đạo của Đảng luôn được đổi mới, phát huy dân chủ, sát cơ sở, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung, phương thức hoạt động từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số hạn chế: Công tác tham mưu, dự báo, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, đôi lúc còn hạn chế; việc cụ thể hóa, triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ở một vài cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ; công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề và công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên còn hạn chế. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy còn chậm, năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa phát huy hết tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Một vài cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên kiểm tra, uốn nắn công tác triển khai quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng về công tác dân vận. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở một vài địa phương có lúc thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ.

Đồng chí Trần Văn Sáu,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Sáu,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò nhấn mạnh: Tổ chức học tập và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trước mắt là triển khai các nghị quyết chuyên đề. Nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và dư luận của xã hội nhằm chủ động thông tin tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong dân. Đảm bảo chế độ học tập chính trị theo từng nội dung, từng đối tượng để nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị. Điều hành thực hiện theo quy chế làm việc, tạo sự đoàn kết trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi bộ khóm, ấp và công tác phát triển đảng viên; khắc phục sự chồng chéo trong đánh giá cán bộ cuối năm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng./.

Trường Giang