Xuất bản thông tin

null Huyện Lấp vò thành lập Ủy ban bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Lấp vò thành lập Ủy ban bầu cử

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò ban hành Quyết định  số 07 thành lập Ủy ban bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh : Tư liệu

Ủy ban bầu cử huyện Lấp Vò được thành lập gồm 15 thành viên, do  ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, làm Chủ tịch  Ủy ban bầu cử và 02 Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử là  Bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ông Nguyễn Văn Giếng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban bầu cử huyện Lấp Vò tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Được biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày chủ nhật, 23 tháng 05 năm 2021.

 Đăng Khoa