Xuất bản thông tin

null Hai Ban HĐND Huyện họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Huyện trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hai Ban HĐND Huyện họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Huyện trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021. ngày 19,20/11/2020, Ban KT – XH và Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp để thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Huyện trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện. Tham dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Huyện.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND Huyện, đối chiếu với các quy định của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương cùng các ý kiến của các vị đại biểu dự họp.

Ban KT – XH thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Huyện

trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện

Trên cơ sở nhận định kết quả, hạn chế trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong những tháng cuối năm 2020, các đại biểu cũng quan tâm về  phát triển kinh tế tập thể, định hướng cho các hợp tác xã, hội quán hoạt động hiệu quả, chất lượng; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các công trình đầu tư công, nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo qui định; chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường,  chỉnh trang đô thị, chủ động công tác phòng chống dịch Covid -19, việc nâng cấp đầu tư xây dựng 2 xã Mỹ An Hưng B và Tân Khánh Trung lên đô thị loại V, và 4 xã đạt chuẩn NTM, đồng thời định hướng phát triển Lấp Vò lên thị xã và huyện đạt huyện nông thôn mới; quản lý tốt các nguồn thu nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước; giải quết vướng mắc khó khăn trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trên cơ sở nội dung trình phải làm rõ và xác với tình hình thực tế hiện nay.

Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo của các cơ quan tư pháp

trình tại kỳ Họp HĐND huyện lần thứ 10

Dự kiến kỳ họp lần thứ 10 HĐND Huyện khóa XI sẽ diễn ra vào ngày 11/12/2020, tại kỳ họp này sẽ thông qua 18 báo cáo và xem xét thông qua 06 Tờ trình dự thảo nghị quyết về: dự thảo Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ danh mục, vốn đầu tư phát triển năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển 05 năm 2021-2025 và Tờ trình, vốn ủy thác để cho vay đối với hộ gia đình tham gia làm du lịch, thực hiện khởi nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động./.

Đăng Khoa