Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thực hiện số 07/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND Huyện về việc kiểm tra CCHC, công vụ và kiểm soát TTHC năm 2020. Từ ngày 02/6/2020 đến ngày 26/6/2020, Đoàn tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn và ngành huyện có liên  quan các nội dung như: việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND cấp trên (ban hành kế hoạch, kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị, tuyên truyền…); công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC); cập nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định, niêm yết, công khai về TTHC; giải quyết thủ tục hành thuộc các lĩnh vực; việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị (đối với các đơn vị có thực hiện ISO); quy chế làm việc của UBND cấp xã.

Qua kiểm tra Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị như: Thực hiện việc phát hành văn bản điện tử đảm bảo theo quy định; công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an xã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bảo đảm bảo trình tự thủ tục, thẩm quyền và thời gian tổ chức thi hành; hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tăng so với cùng kỳ năm 2019; công tác rà soát văn bản QPPL của UBND cấp xã, công tác chứng thực, hộ tich, hòa giải cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thông tin tuyên truyền về CCHC thực hiện thường xuyên qua hệ thống truyền thanh. Đặc biệt, các xã thị trấn và ngành huyện tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Công dân không viết” và triển khai thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” bước đầu mang lại nhiều hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra Đoàn cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình của Tỉnh, Huyện, xã (nếu có); thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa; duy trì tốt việc gửi thư chúc mừng đối với những người có tin vui… và thư chia buồn đối với các gia đình có người mất…; tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu (dưới 20% so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận); thực hiện việc phát hành văn bản điện tử đảm bảo tỷ lệ và quy trình; thực hiện việc ký số 02 lớp khi phát hành văn bản điện tử; thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 quy định.

Qua công tác kiểm tra, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; đồng thời từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.

Bích Liễu - PNV