Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của UBND huyện Lấp Vò

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của UBND huyện Lấp Vò

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Theo đó, những giải pháp để nâng cao các tiêu chí Chỉ số cải cách hành chính được triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2023 đối với lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành CCHC: Ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản triển khai thực hiện, như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, các báo cáo định kỳ. Thực hiện đầy đủ và thường xuyên công tác kiểm tra CCHC tại cơ quan, địa phương; Nghiên cứu xây dựng những mô hình, những việc làm cụ thể để cải tiến, đổi mới hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; Triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp.

- Cải thiện tiêu chí báo cáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (đạt 0,4/0,5 điểm trừ 0,1 điểm).

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Huyện và các Phòng chuyên môn, UBND xã, thị thực hiện.

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2023 đối với lĩnh vực cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Huyện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục đối với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa đúng quy định; Sớm hoàn thành việc xử lý các văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị.

- Giao Phòng Tư Pháp tham mưu UBND Huyện thực hiện tốt tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; Tác động của cảu cách đến chất lượng văn bản QPPL.

3. Cải cách TTHC

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2023 đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành  chính: Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đầy đủ và kịp thời; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC các các ngành, các cấp, kịp thời chấn chỉnh, những trường hợp người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để bổ sung thành phần hồ sơ; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, sai sót; nghiêm túc thực hiện thư xin lỗi khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC. Tiếp tục duy trì kết quả giải quyết TTHC trước hạn và đúng hạn của cấp huyện và cấp xã đạt từ 95% trở lên.

- Cải thiện tiêu chí kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp Huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn năm 2023 (2,95/3 điểm); Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn năm 2023 (1,99/2 điểm); Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương (00/1,0 điểm); Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá, kiến nghị đơn giản hóa TTHC (0,5/1,5 điểm).

- Giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra cải cách TTHC các Phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023 lĩnh vực tổ chức bộ máy; Thường xuyên kiểm tra các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ; tình hình thực hiện quy chế của UBND Tỉnh cũng như tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và huyện.

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Huyện tham mưu thực hiện.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được năm 2023 lĩnh vực cải cách chế độ công vụ: Thường xuyên kiểm tra, rà soát thực hiện bảo đảm việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đúng theo quy định; Tổ chức kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Cải thiện tiêu chí chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan cấp huyện bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên (00/0,5 điểm); Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (0,90/1,00 điểm).

- Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND Huyện thực hiện. 

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được năm 2023 lĩnh vực tài chính công.

- Cải thiện tiêu chí cải cách tài chính công: Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (0,95/1,00 điểm); Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo đảm chi thường xuyên (00/0,50 điểm).

- Cải thiện tiêu chí tác động của CCHC đến phát triển kinh tế-xã hội: Mức độ thu hút đầu tư (00/1,00 điểm); Mức độ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn (Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập và tái gia nhập thị trường) (0,5/1,00 điểm); Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND cùng cấp giao (0,813/1,00).

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Huyện thực hiện.

7. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được năm 2023 lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Cải thiện tiêu chí Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước: Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (có ký số) giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (0,50/1,50 điểm).

- Cải thiện tiêu chí Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức: Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện có phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình (00/0,75 điểm); Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã có phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình (00/0,75 điểm); Triển khai số hóa TTHC (1,33/3,00 điểm); Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC cấp huyện đủ điều kiện (0,24/1,00 điểm); Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC cấp xã đủ điều kiện (0,32/1,00 điểm).

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND Huyện thực hiện.

                                                                          Hồng Liên - Phòng Nội vụ