Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác kiểm tra công vụ

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; UBND Huyện đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND.TL ngày 04/12/2023 về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn.

Thành phần Tổ Kiểm tra gồm có: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin (Đài Truyền thanh). Tổ kiểm tra công vụ có nhiệm vụ: Tổ chức kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo kế hoạch về việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính thuộc UBND Huyện và UBND cấp xã. Sau khi thành lập Tổ đã tiến hành thực hiện 02 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và 02 cuộc kiểm tra độ xuất tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Tổ kiểm tra công vụ kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã Mỹ An Hưng B

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan và UBND cấp xã chấp hành khá tốt nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc, quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, chưa phát hiện trường hợp vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, vi phạm giờ giấc làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc những hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ phải tiến hành xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai quán triệt cho cán bộ công thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương một số cơ quan hành chính cấp huyện và UBND cấp xã vẫn còn một số hạn chế như: Quy chế, nội quy làm việc của một số cơ quan, đơn vị không còn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, nhưng chưa sửa đổi bổ sung kịp thời, một vài cơ quan chưa duy trì chế độ họp lệ định kỳ theo quy chế đề ra, chưa công khai đầy đủ lịch công tác tuần, công chức đi công tác, công việc đột xuất chưa báo cáo đầy đủ… Tổ kiểm tra đã góp ý yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục để trong thời gian tới tổ chức thực thi công vụ đạt hiệu quả cao.

Hướng tới Tổ kiểm tra tiếp tục thực hiện kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong thực thi công vụ, tránh để xảy ra trường hợp cán bộ công chức vi phạm trong hoạt động công vụ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Lê Thành Nhân – Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò