Xuất bản thông tin

null Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá Đấu giá cho thuê Kios chợ Vĩnh Thạnh, Kios chợ Đất Sét và Kios chợ Mương Điều

Trang chủ Thông báo

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá Đấu giá cho thuê Kios chợ Vĩnh Thạnh, Kios chợ Đất Sét và Kios chợ Mương Điều