Xuất bản thông tin

null CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đã ký ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

Theo quy định tại Bộ Chỉ số đánh giá kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Chỉ số CCHC hàng năm của các ngành huyện và các xã, thị trấn được phân loại theo 4 mức độ: loại Tốt đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 90% trở lên; loại Khá đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 70% đến dưới 90%; loại Trung bình đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 50% đến dưới 70% và loại Kém đối với các đơn vị có Chỉ số dưới 50%.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 UBND huyện Lấp Vò Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2021

Theo kết quả được công bố, năm 2021 như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn:  Có 6/12  đơn vị xếp loại tốt (đạt tỷ lệ 50%); Có 6/12 đơn vị xếp loại khá (đạt tỷ lệ 50%).

2.  Cấp xã: Có 02/13  xã, thị trấn xếp loại tốt (đạt tỷ lệ 15,38%); 11/13 xã xếp loại khá (đạt tỷ lệ 84,61%).

3. Chỉ số cải cách hành chính cao nhất của các cơ quan chuyên môn là Phòng Nội vụ đạt 95,5 điểm; chỉ số cải cách hành chính cấp xã cao nhất là Thị trấn Lấp Vò đạt 92 điểm. Đối với kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính, Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, đạt 96 điểm; Thanh tra huyện đạt 94,5 điểm xếp loại tốt.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của các phòng chuyên môn, công chức, người lao động trong việc tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính được quan tâm, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và cả giai đoạn 2011-2020. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo Đoàn kiểm tra tỉnh chỉ đạo sát sao, kết quả 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ qúa hạn. Tổ chức bộ máy và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, hoàn thành 100% các nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức theo kế hoạch. Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành xử lý và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản (trừ văn bản mật) được chuyển trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị trong huyện; việc đăng tải, cung cấp các thông tin và hoạt động của cơ quan trên Cổng thông tin điện tử huyện được đẩy mạnh, góp phần đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức.

                                                                                                                                    PNV. Thanh Hiền