GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN

GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

                                Đính kèm dự thảo