.::Trang thong tin dien tu huyen Lap Vo::.
|
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Lấp Vò
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/HU về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trí khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Nội dung Kế hoạch như sau:
null

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

HUYỆN UỶ LẤP VÒ

*

Số 33-KH/HU

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lấp Vò, ngày 09 tháng 12 năm 2011

KẾ HOẠCH

tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

---------

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2015 với các nội dung như sau:

I.- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1/- Mục đích.

Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Huyện.

2/- Yêu cầu.

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của các cấp uỷ đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cấp uỷ đảng, trực tiếp là ban thường vụ và đồng chí bí thư cấp uỷ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II.- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP.

1/- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các cấp uỷ đảng tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ theo hướng dẫn hằng năm của Trung ương và Tỉnh.

Chủ động, sáng tạo giải pháp tổ chức nghiên cứu, học tập sát hợp với ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Tuyên truyền rộng rãi về các nội dung học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan tham mưu giúp việc: Trên cơ sở tài liệu Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn phương pháp tổ chức học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khoá và từng năm.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt cấp Huyện, ban thường vụ đảng uỷ và các chi ủy trực thuộc Huyện uỷ; sau đó, các chi, đảng uỷ, các ban, ngành, đoàn thể Huyện triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

2/- Tiếp tục xây dựng và bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ nay đến cuối năm 2011, các cấp uỷ đảng tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện chuẩn mực đạo đức, rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị. Uỷ ban nhân dân Huyện chỉ đạo trong hệ thống các cơ quan Nhà nước xây dựng chuẩn mực, quy tắc đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng ngành.

3/- Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nội dung và phương thức thực hiện: Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải gương mẫu, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phụ trách: Căn cứ các quy định của Trung ương về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng hướng dẫn thực hiện. Trước khi có hướng dẫn mới về vấn đề này, tiếp tục thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khoá X) trong Công văn số 271-CV/TW, ngày 24 tháng 9 năm 2009 “Về việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành”, lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể, các đồng chí trong cấp uỷ đăng ký nội dung nêu gương và báo cáo trước chi bộ nơi sinh hoạt ngay từ đầu năm và chi bộ có chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ hướng dẫn cụ thể công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị theo Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

4/- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên đang tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các tổ chức đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khoá và kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị.

Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên trong địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với xây dựng chính quyền xã trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện kế hoạch phân công đảng viên bám cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo; tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới, nhất là đối với những xã được Huyện chọn làm điểm.

- Cơ quan phụ trách: Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn việc đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trước mắt, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3731-CV/BTCTW, ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương); việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

5/- Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên.

- Nội dung và cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân Huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo thực hiện việc giảng dạy học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học trong Huyện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các chủ đề giáo dục hằng tháng và nội dung bài giảng của giáo viên gắn với việc giáo dục truyền thống lịch sử địa phương.

Căn cứ vào tài liệu do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện bổ sung vào giảng dạy học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm học 2012 – 2013 trở đi.

6/- Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các cấp uỷ đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Huyện xây dựng kế hoạch cụ thể về tiếp tục giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ. Phát động các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng.

- Cơ quan phụ trách: Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện xây dựng kế hoạch, đề án giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên theo hướng dẫn của Tỉnh Đoàn trình Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2012.

7/- Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung kiểm tra, sơ kết, tổng kết: Đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp uỷ các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp uỷ cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với cấp uỷ, với Huyện uỷ, Tỉnh uỷ và Trung ương về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Phương thức và thời gian thực hiện: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập các đoàn kiểm tra, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 03 tháng 01 lần, Ban Thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ, bố trí thời gian nghe bộ phận giúp việc báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, cho ý kiến xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị của mình. Định kỳ tổ chức giao ban và kết hợp kiểm tra, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả kiểm tra với cấp uỷ cấp trên theo hướng dẫn của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết hàng năm và toàn khoá. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị của mình.

8/- Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Nội dung, phương thức và thời gian thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai thực hiện, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ với các hình thức đa dạng, phong phú và thuyết phục.

- Cơ quan phụ trách:

+ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Phòng Văn hoá- Thông tin định hướng cho Đài Truyền thanh Huyện và cơ sở, trang tin điện tử, thông tin tuyên giáo của huyện thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước.

+ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng hướng dẫn về các hình thức biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn việc tổ chức gặp mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp Huyện, cấp Tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5).

+ Hội Văn học - Nghệ thuật Huyện, sau khi được thành lập tập trung đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1/- Thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Huyện uỷ, đặt tại Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, phụ trách bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Huyện uỷ là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phân công cán bộ chuyên trách, làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp uỷ, thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện uỷ.

 Các đảng bộ xã, thị trấn lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp uỷ, có từ 03-05 đồng chí, do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng bộ phận.

Ở chi bộ, đảng bộ ngành Huyện, do bí thư cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm kiểm tra, nắm kết quả tổ chức thực hiện của chi bộ, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo để đưa ra chi bộ và cấp uỷ thảo luận và quyết định (không lập bộ phận giúp việc).

2/- Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị, các chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khoá và kế hoạch thực hiện hằng năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

- Đảng uỷ Quân sự Huyện, Đảng uỷ Công an Huyện xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Tỉnh và Đảng uỷ Công an Tỉnh.

3/- Hội đồng nhân dân Huyện, Uỷ ban nhân dân Huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn khoá và hàng năm.

4/- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng, hướng dẫn kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW, ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp và Công văn số 944-CV/VPTW/nb, ngày 02 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các cấp uỷ đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, b/c

- Các chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ,

- Uỷ ban nhân dân Huyện,

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,              thực hiện

- Các đồng chí Huyện uỷ viên,

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 (đã ký))(

Bùi Văn Thành

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP